เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Lastest Modified Wednesday 21 July 2021 , 17:24

**ประกาศ**

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ตามที่ได้รับประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

Attached File