ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

Lastest Modified Wednesday 27 July 2016 , 15:15

ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ อุปนายกสมาคมนักวิจัย และ ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัยร่วมเป็นวิทยากร ณ ไบเทค บางนา ห้องสัมมนา GH 203 วันที่ 3 มิถุนายน 2559

หัวข้อสัมมนา:

  • Ÿ  แนวโน้มของศูนย์ข้อมูลในอาเซียน (ASEAN Data Centers)
  • Ÿ  ทิศทางความพร้อมของศูนย์ข้อมูลประเทศไทยในอาเซียน
  • Ÿ  การรับรองมาตรฐานศูนย์ข้อมูลสำหรับประเทศไทย
  • Ÿ  กรณีศึกษา การสร้างศูนย์ข้อมูล 3,000 ตาราเมตร ให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมของ BOI

  • เทคโนโลยีในศูนย์ข้อมูล

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01