สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017

Lastest Modified Friday 16 June 2017 , 16:34

นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017 : 4 th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of Management Science Suandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Picture

01
01
01
01
01
01
01