สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น

Lastest Modified Friday 8 September 2017 , 09:33

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น
วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ดร.จ่าง รัตนรัต อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการพัฒนาสมาคมฯให้เป็น “สมาคมแห่งการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพชั้นนำในระดับภูมิภาค” และ เป็นศูนย์รวมนักวิชาการ ศูนย์พัฒนาการฝึกอบรม ศูนย์ประสมทีมวิจัย และศูนย์ขยายผลงาน สร้างทีมนักวิจัยมืออาชีพ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสมาคมฯ จึงได้หารือกับ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สองหน่วยงานเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยในการสนับสนุนนโยบายของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงาน ให้มุ่งสัมฤทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีทั้งทักษะความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติพร้อมสำหรับการทำงานในระดับนานาชาติ ในการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยคุณภาพเพื่อรับรองระบบเศรษฐกิจโลก และนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0
ด้าน ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงทั้งสองหน่วยงานในวันนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของสองหน่วยงาน คือ การจัดสัมมนาวิชาการ Conference on Law and Social Enterprise ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ชุดโครงงานวิจัย Business Ethic Code in The Asean Economic Community : Concerning for Investor on High standards of Ethics, Human Rights and Environmental Protection จะดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561 และโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วมผลิต เช่น ศศบ. สาขากฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนอาเซียน เป็นต้น หรือการเพิ่มสาขากฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนอาเซียนในโครงสร้างหลักสูตร นบ. พร้อมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารธุรกิจในยุคใหม่ที่กำหนดในปีงบประมาณ 2561 ท่านคณบดีฯกล่าวทิ้งท้ายว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางวิจัย ทางวิชาการได้เป็นอย่างมาก

Picture

01
01
01
01
01
01
01