แจ้งให้ดาวน์โหลดวารสารสมาคมนักวิจัย

Lastest Modified Monday 18 September 2017 , 14:14

      เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดส่งวารสารของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งวารสารในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดวารสารสมาคมนักวิจัยได้ที่ www.ar.or.th  เพื่อประโยชน์และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า และเก็บไว้ในฐานข้อมูลของท่านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้น ทั้งนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

     ในการนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนมายังท่านสมาชิกเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทราบหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิก และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือกิจการของสมาคมฯให้เติบโตก้าวหน้าด้วยดีเสมอมา

Attached File