พิธีลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมนักวิจัย กับ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล พลเอกจรัล กุลละวนิชย์

Lastest Modified Tuesday 18 June 2019 , 14:00

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

กับ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

พลเอกจรัล กุลละวนิชย์   ประธาน

วันที่ 18 มิถุนายน เวลา 10.00 ที่วิทยาลัยสยามเทคโนโลยี จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 4

1. ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

2. ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์

3. นายสรศักย์ เรืองวิเศษ

4. ดร. สุรมน จันทร์เจริญ

Picture

01
01
01