วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 22

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ศ.ระพี                                    สาคริก
ศ.คุณหญิงนงเยาว์           ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์                            สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                         พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                  รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                      บุณยะรัตเวช
ศ.พิเศษวิชา                  มหาคุณ
ศ.นายแพทย์สุทธิพร       จิตต์มิตรภาพ
ศ.พลโท ดร.สมชาย         วีรุฬหผล
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์                เจริญวงศ์ดักดิ์
นายทวีศักดิ์                         วรพิวุฒิ
นายสมชาย          เบญจรงกุล
ดร.ชาญเวช                  บุญประเดิม
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                    ศิริภัทรโสภณ
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา  ศาลตระรุจิ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
พ.อ.ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์                สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ                ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.สุรมน  ไทยเกษม                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
Bruce Leeds, Ph.D.                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ Download
3 สารจากบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
4 อิทธิพลของภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และนวัตกรรมการศึกษาที่มีต่อความสำเร็จการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต กมล ค้าไกล และ บัณฑิต ผังนิรันดร์ Download
5 การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี: การวิจัยแบบผสานวิธี เพ็ญแข บุญสอน และ ภัทราวดี มากมี Download
6 ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความสำเร็จของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา Download
7 การศึกษาวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง บุญช่วย ศิริเกษ Download
8 ศาลสร้างหลักกฎหมายได้หรือไม่ ?ตามทัศนะ เฮท แอล เอ ฮาร์ท กับ โรแนล ดวอกิ้น สิทธิกร ศักดิ์แสง และ กิตติพิชญ์ โสภา Download
9 สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร Download
10 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ Download
11 การพัฒนาการจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก ประภาศรี อึ่งกุล, ดร.บัญฑิต ไวว่อง , เดชา สีดูกา และ รุ่งนภา อริยะพลปัญญา Download
12 หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพตำรวจ: ทิศทางในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564) ผศ.พ.ต.อ. มีชัย สีเจริญ Download
13 สมบัติการดูดซับน้ำของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในบริเวณชาลเมือง ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล , วิชญา สุธรรม และ สุรัตน์ บัวเลิศ Download
14 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ Download
14 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ Download
15 โมเดลบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบใช้ได้ในวัฒนธรรมไทยหรือไม่ รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม, สมรรถพงศ์ ขจรมณี, วชิระ ทองอยู่คง , ธนัชพร เลขวัต และ ถาวร เนตรนันท์ Download
16 การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร Download
17 การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ Download
18 ภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานในบริษัทที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ดร.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์ Download
19 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลชั้นประทวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ร้อยเอกธนเทพ บัวบุศย์ Download
20 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วรสรณ์ เนตรทิพย์, จตุพล ยงศร และ ราชันย์ บุญธิมา Download
21 องค์ประกอบของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ดร.สุรมน ไทยเกษม Download
22 ประสิทธิภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ประเทศไทย ประทีป วจีทองรัตนา Download
23 (บทความรับเชิญ)9 ตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา พลเอก เดชา ปุญญบาล Download
24 คลินิก นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download