Training Courses

# Training Courses List Day / Month / Year Lecturer
1 หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 4 July - 7 July 2017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์
2 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 (รุ่น 1 รร.นรต.) 14 August - 18 August 2017 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ