Journal of the Association of Researchers

Interesting News

รับสมัครประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้ช่วยนักวิจัยระดับ 3
ประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์นักวิจัยแห่งประเทศไทยปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย
การจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการวันกัญชาโลก เชียงใหม่วันครอบครัวกัญชาไทย ครั้งที่ 1 ปี 2564 ICAN Chiang Mai 2021 กำหนด 16-18 เมษายน 2564
ค่าสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาชิกสัมพันธ์สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564
India, Ukraine & Greater Mekong Sub region International Webinar-2020
แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อประชาชน
ลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมนักวิจัยฯกับ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
เรียนสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หากท่านต้องการปรับปรุงข้อมูลติดต่อ
แจ้งให้ดาวน์โหลดวารสารสมาคมนักวิจัย

Public Relations

Cat01

รับสมัครประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้ช่วยนักวิจัยระดับ 3

รับสมัครประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้ช่วยนักวิจัยระดับ 3 แบบ RESK

Read More

Training

Cat01

Data Governance for Public Sector #1

อบรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

เสวนางาน "Ganja Economy : การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

Read More