Journal of the Association of Researchers

Interesting News

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยแบบผสม รุ่นที่ 4 (Mixed method for social science research)
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จับมือ 7 หน่วยงาน พัฒนาที่ดินและแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 (ITE 2018)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย INTETNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY (IJSIT)
ข่าวดีสำหรับวารสารสมาคมนักวิจัย  ได้รับ impact factor 0.58
หลักสูตร : เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล : SMART CITY & DATA CENTER
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ขับเคลื่อนนักวิจัยได้ทำงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
"การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม" (Mixed method for social science research) รุ่นที่ 4
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อพวช. จัดเสวนา
คณะกรรมการบริหาร เข้าพบ นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 (NST 2018)
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ส่งมอบงานกรรมการบริหารชุดใหม่
เรียนสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หากท่านต้องการปรับปรุงข้อมูลติดต่อ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY Call for paper
แจ้งให้ดาวน์โหลดวารสารสมาคมนักวิจัย

Public Relations

Cat01

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จับมือ 7 หน่วยงาน พัฒนาที่ดินและแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

Training

Cat01

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยแบบผสม รุ่นที่ 4 (Mixed method for social science research)

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

อังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Read More