Journal of the Association of Researchers

Interesting News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้งบประมาณ และโดนใจผู้ทรงคุณวุฒิ”
 ประกาศรับสมัครงาน  สมาคมนักวิจัย •	ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ 	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเครือข่าย
Thailand Research Expo 2016
หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3  (Data Center Management for Operational Effictiency : DCM3)
Data Center Technologies in 2020 งานสัมมนา เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลในปี 2020
งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ มจร ครั้งที่ 2 The 2nd MCU International Academic Conference (MIAC) “The Buddhist Path to world Peace”
Know how + Know who
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่)  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติรุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ประเภทนักวิจัยทั่วไป)  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 1-7
โครงการคลีนิค  วิจัยดุษฎีนิพนธ์
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๔  โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓  โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559

Public Relations

Cat01

ประกาศรับสมัครงาน สมาคมนักวิจัย

ประกาศรับสมัครงาน สมาคมนักวิจัย • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

Read More

Training

Cat01

ประมวลภาพ โครงการ หลักสูตร "การเขียนวิจัยบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย"

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

Read More