ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น - 13.30 น.

23 October 2021

สมาคมนักวิจัย ประเทศไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนาทางเว็บระดับนานาชาติ

สมาคมนักวิจัย ประเทศไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนาทางเว็บระดับนานาชาติ - " อินเดีย ยูเครน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง - ความท้าทายและภัยคุกคามหลังการพัฒนาโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร พ.ศ. 2564

30 August 2021

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

21 July 2021

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

2 July 2021

วารสาร IJSIT เข้าฐาน TCI กลุ่ม 1

วารสาร IJSIT เข้าฐาน TCI กลุ่ม 1

30 June 2021

ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

24 May 2021

สมัครสมาชิกวารสารสมาคมนักวิจัย

สมัครสมาชิกวารสารสมาคมนักวิจัย

24 May 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์นักวิจัยแห่งประเทศไทยปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์นักวิจัยแห่งประเทศไทยปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564

19 April 2021

Cannabis science and Social Sustainability International Conference 2021 (CASSIC 2021)

Cannabis science and Social Sustainability International Conference 2021 (CASSIC 2021)

16 April 2021

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย

นำข้อมูลด้านวิชาการ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญชง-กัญชา ภายใต้โครงการ QAR

7 April 2021

  Data Governance for Public Sector #1

  อบรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

  11 August 2020

  หลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA 1

  หลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA 1 วิทยากร โดย ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต

  11 August 2020

   โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

   โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

   17 September 2015

   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2

   คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th

   9 January 2015

   บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : Researcher Connect ภายใต้โครงการ Newton Fund

   9 January 2015

    อบรมเชิงสัมมนาสมัยใหม่

    บริการวิชาการ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

    7 December 2018

    ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

    อังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

    26 July 2017

    สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017 : B-inno 2017)

    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

    24 June 2017

    เทคโนโลยีพัฒนายั่งยืน 4.0 ด้วยฐานรากนวัตกรรมพัฒนามนุษย์

    สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

    13 June 2017

    Conference Announcement / Call for papers The 4th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2017

    "The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS"

    27 December 2016