วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 22
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

ศ.ระพี                                    สาคริก
ศ.คุณหญิงนงเยาว์           ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์                            สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                         พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                  รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                      บุณยะรัตเวช
ศ.พิเศษวิชา                  มหาคุณ
ศ.นายแพทย์สุทธิพร       จิตต์มิตรภาพ
ศ.พลโท ดร.สมชาย         วีรุฬหผล
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์                เจริญวงศ์ดักดิ์
นายทวีศักดิ์                         วรพิวุฒิ
นายสมชาย          เบญจรงกุล
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                    ศิริภัทรโสภณ
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา  ศาลตระรุจิ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
พ.อ.ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์                สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ                ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.สุรมน  ไทยเกษม                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
Bruce Leeds, Ph.D.                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 - - Download
3 - - Download
4 Social Impact Assessment Model for Social Services in Higher Education Institutions Thammanoon Sathueanprai , Boonreang Kajornsin , Pikun Ekwarangkoon Download
5 Making Use of Social Niche to Establish the Connectedness of Community Garbage Disposal and Wastewater Treatment Activities after Participating in Academic Services of The King’s Royally InitiatedLaem Phak Bia Environmental Research Development Project Nantnadda Ritmontri ,Kasem Chunkao, Ph.D,Alongkorn Intaraksa,Ph.D Download
6 Influences of Transformational Leadership and Naval Student’s Participation on the Effectiveness of Naval Education Peerapat Vanichayachart and Phiphat Nonthanathorn Download
7 Causal Factors Affecting Effectiveness of Phra Chulachomklao Naval Dockyard Preecha Chotikuln and Thongchai Srivardhana Download
8 Development of Semester Beginning and Ending Policy of the Ministry of Education in Thai Context Lt.Gen. Pornlert Voraseeha Pranod Nantiyakul Download
9 Strategic Development Administration for the Women Empowerment Funds in Loei Province Plengmanee Rengsomboonsuk, Siravit Koolrojanapat and Sudawan Somjai Download
10 The Components and Development of Information Technology Competencies of Primary School Teachers in Education Expansion Schools under Sa Kaeo Primary Education Service Area Office 1 Namphueng Khachenthon and Niracharapa Tongdhamachart Download
11 Influences of Strategic Leadership and Corporate Social Responsibility on Corporate Image King Power International Company Limited Kerati Suebsai¹and Phiphat Nonthanathorn Download
12 Guidelines for Development of Tourism Professionals According to the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA on TP) Suebwong Kalawong, Thammasak Songka, Watcharapong Sukeevong, Natthicha Sanggam Download
13 Influences of Creative Leadership and Social Responsibility on an Image of Amateur Muaythai Association of Thailand under the Patronage of the Royal Crown Prince of Thailand Chuthaporn Shinnathub and Phiphat Nonthanathorn Download
14 The Superior Visionary Leadership and the Organizational Management of Private Higher Education Institutions in the 21st Century Dr.Krisdaporn Rujithamrongkul Download
15 A Study on Relationship Among Good Governance, Perceptions of Combating Corruption and Perceptions of Public Service Delivery in Context of Tak Province. Pongthep Chandasuwan and Phiphat Nonthanathorn2 Download
16 Administration to Promote Modern Technology Utilization in Garbage Collection of Municipalities in Pathum Thani Province Mrs. Nantaporn Suriyakul Na Ayudhaya Wiruch Wiruchnipawan Download
17 Management Factors Affecting the Corporate Social Responsibility Prung Boonpadung Paiboon Jeampong and Suramon Thaikasame Download
18 Entrepreneurial Skills and Competitive Advantage in Retail-Jewelry SMEs Pittawat Ueasangkomsate and Maysa Sulaksanakarn Download
19 The Development of Thai Ladies's Professional Golf in Thailand Anon Mueanthup and Voradej Chandarasorn Download
20 Administration of Motor Insurance of the Insurance Commission Office according to the Sufficiency Economy Philosophy Napassanun Punnipa and Wiruch Wiruchnipawan Download
21 Corporate Social Responsibility and the National Competitiveness Enhancement of Thailand in the ASEAN Community Sakda Siriphattrasophon Download
22 - - Download