วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 24
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

กร                                                ทัพพะรังสี
ผศ.ดร.พิพัฒน์                        นนทนาธรณ์
ศ.ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์     ทรงศิวิไล
ศ.ดร.ติน                                    ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ปุระชัย                            เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                              พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                       รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                           บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร            จิตต์มิตรภาพ
ศ.พิเศษวิชา                             มหาคุณ
ศ.คุณหญิงนงเยาว์                ชัยเสรี
รศ.ดร.ฤาเดช                           เกิดวิชัย
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                         ศิริภัทรโสภณ
รศ.ดร.นวลลออ                      แสงสุข
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
รศ.ดร.วนิดา สัจพันโรจน์                           มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ               ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
พ.อ.ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล                      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Bruce Leeds, Ph.D.                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 Journal of Association of Researchers The Association of Researchers of Thailand Download
2 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
3 สารบัญ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
4 สารจากบรรณาธิการ ดร.ญาณกร โท้ประยูร Download
5 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
6 ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
7 บทความรับเชิญ การวิจัยทางสังคม (Social science) มีวิธีการวิจัยได้หลายลักษณะและหลายแบบ รองศาสตราจารย์ ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ Download
8 Factors Influencing Knowledge Management of Vocational Education Institutes Suramon Chanjareun Download
9 Generation of Volatile Organic Compounds (VOCs), Oxides of Nitrogen (NOx),and Ozone (O3) during Smog Case Study: Chiang Rai Province Narita Fakkaew, Thitima Rungratanaubon, Surat Bualert , Sujinna Karnasuta, Thunyapat Thongyen, Chalisa Veesommai, Narouchit Dampin Download
10 Work Happiness Factors of Condominium Employees Phuket Province Somchai Kobkhuntod, Rachada Fongtanakit, Nopadol Burananuth Download
11 Perceived Usefulness, Perceived Risk, Perceived Ease of Use and Attitude Affecting on Consumer Acceptance in Stem Cell Technology in Anti Aging Medicine Piyapat Phusiri, Sudawan Somjai, Kampol Sriwatanakul Download
12 Farmers Development Model of Self-Reliance in Chachoengsao Province Phackaphon Salathong Download
13 Factors Affecting Energy Conservation Behavior of Entrepreneurs in the Ying Charoen Market, Bangkok Phornthip Sutipayakul, Chakrit Potchanasin, Sujinna Karnnasuta Download
14 Influences of Creative Leadership and Organizational Culture on Organization Citizenship Behavior of Central Pattana Public Company Limited: A Case Study of Headquarters Watchree Kongsub, Phiphat Nonthanathorn Download
15 Military Leader Traits Affecting the Operation Effectiveness: A Case Study of Division 8, Armed Forces Security Center, Royal Thai Armed Forces Headquarters Benchawan Nakyai, Preeyanuch Apibunyopas Download
16 A Confirmatory Factor Model “for the Thai Anchor’s Market Opportunity Expansion Winai Rungrittidetch, Bundit Pungnirund, Preecha Phongpheng Download
17 Service quality and marketing mix affecting effectiveness of homestay in The Eastern Region of Thailand Juknanath Sittikrai, Jin Vibhatakalasa, Kritsana Dararuang Download
18 Health Promotion guidelines for alienate worker who are allowed as a special case to stay in the Kingdom of Thailand: case study from Myanmar, Laos and Cambodia citizens in the Eastern Nisaon Phihusoot, Naphak-orn Punyapapassorn, Phatre Friestad Download
19 Factors affecting decision making on using Spa services towards Consumers in Chatuchak District, Bangkok Supparang Chanthanawan, Rachada Fongthanakit Download
20 The Participatory Social Welfare Provision for Elderly People Akarawat Praketmeund, Sri parinya Toopgajank, Pol. Col. Nopadol Burananuth Download
21 A Study Influence of Corporate Social Responsibility and Strategic Communication on Customer Loyalty in Bank of Ayudhya Public Company Limited Arkorn Kamcharoen, Phiphat Nonthanathorn Download
22 Factors Related to Desired Behavior According to Code of Ethics of Teaching Profession of Secondary Teachers in Schools under the Office of Secondary Education Service Area 5 Surachai Tienkhaw Download
23 Factors influencing the Use of Digital Technology by Secondhand and Bric-abrac Sellers in Bangkok and Surrounding Provinces Patinya Boonpadung, Fuangfa Amponstira Download
24 Factors Affecting Management for the Learning Organization of Royal Thai Armed Forces Headquarters Lt.JG. Somprasong Yatin Download
25 Technology Acceptance and Quality of Electronic Service Affect e-Government Procurement System Parnukorn Tychachoonhakij, Supachart Iamratanakul Download
26 A Study of Factors Affecting Self-Development of Government Officer in Royal Thai Armed Force Headquarters Chaengwattana Area Pornpun Poowattanatanasin Download
27 Strategies for Bulding A Ccompetitive Advantage in Beverage Business Preecha Wararatchai Download
28 Development of an On-Cloud Video-Based Instructional System in Pre-Medical Courses for Medical Student at Srinakharinwirot University Phadet Phetord, Pongprasert Hoksuwan, Tipkesorn Boonumpai Download
29 Retirement Preparation of Staff in Suan Sunandha Rajabhat University Piyada Wongwiwat, Chandej Charoenwiriyakul Download
30 Factors affecting the perceived security of Application Mobile Banking In Chonburi Province ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร ,จอมภัค จันทะคัต ,อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ Download
31 Factors influencing the success of Establishing a prototype center of ASEAN e-Commerce Logistics Hub in U-Tapao International Airport Chalida Punkravee, Suramon Chancharoen and Phiphat Nonthanathorn Download
32 แนะนำหนังสือ: “ความยุติธรรมและเงินไม่ใช่พระเจ้า” ดุษฎี วรธรรมดุษฎี Download
33 คลินิกนักวิจัย ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ Download