journal of the Association of Researchers Humanities and Social Sciences

Vol. 20 No.2 May - August 2015

ศ.ระพี                      สาคริก

ศ.คุณหญิงนงเยาว์        ชัยเสรี

ศ.ดร.พจน์                  สะเพียรชัย

ศ.ดร.ปุระชัย               เปี่ยมสมบูรณ์

ศ.ดร.อภิชัย                 พันธเสน

ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์             รามสูต

ศ.ดร.อานนท์               บุณยะรัตเวช

ศ.(พิเศษ) วิชา              มหาคุณ

ศ.นายแพทย์สุทธิพร       จิตต์มิตรภาพ

ศ.พลโท ดร.สมชาย        วิรุฬหผล

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา      จันทร์ฉาย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์            เจริญวงศ์ศักดิ์

รศ.นรีวรรณ                 จินตกานนท์

นายทวีศักดิ์                 วรพิวุฒิ

ดร.วิทยา                    เจียรพันธุ์

ดร.ชาญเวช                 บุญประเดิม

ผศ.ดร.ศักดิ์ดา              ศิริภัทรโสภณ

ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์

ศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาท                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์         มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                         มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

พ.อ.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์             สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

น.อ.ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ ร.น.             วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Bruce Leeds, Ph.D.                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

# Title Writer Download
1 Contents สมาคมนักวิจัย Download
2 A Conceptual Study of Social Enterprise Development in Thailand ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ Download
3 Causal Factors of Socially Responsible Leadership Influencing to Corporate Image of Suvarnabhumi Airport ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
4 Developing the Measurement Model of Entrepreneur’s Servant Leadership Style in Small and Medium Business in Chachoengsao Province ดร.สุรมน ไทยเกษม Download
5 Affecting Factors on Investment Pattern Decision for Financial Liquidity Problem Solving in Hotel and Lodging: Nakhon Pathom and Samut Songkram ผศ.ดร. กฤษฎา สังขมณี Download
6 Antecedents Affecting on Tourists’ destination loyalty of Phuket Province โกมล ดุมลักษณ์ ดร.กฤษณา ปลั่งเจริญศรี ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ และ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ Download
7 A Causal Relationship Model of Service marketing mix’7Ps Effective to Business Performance of Tourists in Selecting the Hotel Ubon Ratchathani in Thailand รัชกร โชติประดิษฐ์ นิตยา สุริยะพันธ์ Seesamai Douangmany ภัทราวดี มากมี Download
8 Good Corporate Governance Effects on Performance through Mediation of Tax Planning of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand สัตยา ตันจันทร์พงศ์ Download
9 Promoting Border Banking Business Tributary to Cambodia to Enter ASEAN Economic Community ดร.สุดาพร สาวม่วง Download
10 A Causal and Effect Model in the Process of the Community’s Economy in the Northeast of Thailand รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา และ ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ Download
11 The Factors Related to Awareness of Professional Ethics of the Communication Arts University Students in Phranakorn Rajabhat University ผศ.ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ Download
12 The Analysis of Financial Returns of Solar Water Pumping Systems for The Nontoxic Vegetable Production of Farmer Groops in Buddhaisong District, Buriram Province ขวัญจิรา แก้วปาน Download
13 Managerial Success with Four Iddhipada of Buddhist Monks for Buddhism Propagation in the Region of Uthaithani Province พระครูอุทัยสุตกิจ รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์ ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ Download
14 บทวิจารณ์หนังสือ"THE FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ Download
15 คลินิคนักวิจัย"การวิเคราะห์ Factor Analysis " ดร.สุรมน ไทยเกษม Download
16 บทความรับเชิญ"การพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ" สมชาย เบญจรงคกุล Download