โครงการประกวดโรงเรียนรักษ์โลก เรียนรู้นวัตกรรมยั่งยืน ปี 2566

Lastest Modified Tuesday 4 April 2023 , 10:42

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการ

โครงการประกวดโรงเรียนรักษ์โลก เรียนรู้นวัตกรรมยั่งยืน ปี 2566  ภายใต้การสนับสนุนการประกวดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ