พิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ

Lastest Modified Tuesday 6 January 2015 , 23:24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับมอบงานอย่าง เป็นทางการในตำแหน่งนายกสมาคมนักวิจัย จากดร.วิทยา เจียรพันธ์ กรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อดีตนายกสมาคม เมื่อวันที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการดำรงตำแน่ง 4 ปี (1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2561)

สมาคมนักวิจัยเป็นองค์กรที่ถือกำเนิดขึ้นด้วยคุณูปการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแวดวงวิชาการในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จุมพล สวัสดิยากร เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติและราชบัณฑิต ได้ให้การสนับสนุนทำให้ “สมาคมนักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์” ได้รับการสนับสนุน ให้จัดตั้งขึ้นภายในสภาวิจัยแห่งชาติ และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2526 (ทะเบียนเลขที่ จ.1946) และมีการ ดำเนินการต่อเนื่องติดต่อกันมาจนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมเป็น “สมาคมนักวิจัย” ในปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักวิจัยทั้งทางสังคมศาสตร์ และ นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาทำวิจัยร่วมกันตามนโยบายการวิจัยแบบบูรณาการ โดยให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ สมาคมนักวิจัย ประกอบด้วย การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และสหวิทยาการ การส่งเสริมสัมพันธ์ ภาพอันดี และเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างสมาชิกของสมาคม การประสานงานการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการ กับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และสหวิทยาการ การให้ความรู้ในรูปแบบการของการอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของสมาคมให้ทันสมัยและก้าวหน้า

สมาคมนักวิจัย ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนานักวิจัยให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยอาศัย การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยต่างๆ ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่จะทำให้การวิจัยราย บุคคลตลอดจนงานวิจัยชุดโครงการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และพันธกิจมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยในระดับปฏิบัติการให้เป็นมือ อาชีพและเป็นสากลมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือของนักวิจัยต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับโลก สอดคล้องกับ แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่มุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยคาดหวังที่จะให้บุคลากรในภาครัฐของไทยควรจะต้อง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างน้อยในระดับพื้นฐานอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของ การเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยระดับคุณภาพต่อไปในอนาคต

จากที่สมาคมนักวิจัยมีผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารทุกชุดที่ผ่าน ทำให้ปัจจุบัน สมาคมนักวิจัยมีสมาชิกสามัญกว่า 3,500 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิชาการต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีสมาชิกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวง วิชาการของประเทศ ในปีที่ 2556 ผ่านมา สมาคมนักวิจัยได้ให้บริการทางวิชาการโดยจัดการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับสมาชิกและ ผู้ที่สนใจทั่วไปกว่า 11 หลักสูตรซึ่งเป็นการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศที่ยังขาดแคลนอยู่มากให้เพิ่มมากขึ้น และได้มีการพัฒนาวารสารสมาคม นักวิจัยวารสารสมาคมนักวิจัยได้ตีพิมพ์เป็นราย 4 เดือนในช่วงตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 เป็นปีที่ 19 จำนวนที่ออกตีพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน 3 ฉบับ และเป็นวารสารที่ได้รับมาตรฐาน และปัจจุบันได้รับการประเมินให้เป็นวารสารในระดับชาติมีค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Impact Factors) อยู่ในกลุ่มที่ 2 ตามระดับอ้างอิงจาก TCI (Thai Citation Center) อีกด้วย

Picture

01