แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อประชาชน

Lastest Modified Sunday 9 August 2020 , 17:36

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อประชาชน      

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อประชาชน

และได้กำหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่  31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 

Picture

01
01
01
01
01