โครงการฝึกอบรม

Lastest Modified Tuesday 6 January 2015 , 23:24

สมาคมนักวิจัยได้จัดโครงการฝึกอบรม การวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษาประเทศไทย และสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557

Picture

01