โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดทำวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ วันที่ 14 July - 16 July 2015

วันที่ : 14 July - 16 July 2015

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่

วิทยากร : ดร.อำนวย เถาตระกูล

สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

        ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สามารถประกอบอาชีพได้ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบมาตรฐานหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ได้กำหนดให้ผู้จบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นปีต้องมีสมรรถนะตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สถานศึกษาผู้ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน  ต้องดำเนินการจัดเตรียมปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะ  ขณะเดียวกันต้องจัดกระบวนการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการให้ผู้เรียนมีทักษะมีสมรรถนะเกิดขึ้นเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสถานศึกษาจะต้องแสดงวิธีการจัดทำงานวิจัยตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐานใหม่ ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ว่ามีสมรรถนะเกิดขึ้นจริงปรากฎในตัวตนของผู้เรียน 

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 1๑ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)  ได้กำหนดประเด็นสำหรับการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาจะต้องผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาระ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาระดับต่างๆ ให้มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน แรงงานต้องมีความรู้ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรองรับต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและเป็นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนการจัดทำเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ ซึ่งบ่งชี้ด้านงานวิจัยเป็นตัวบ่งชี้ที่มีปัญหามากทีสุดของแต่ละสถานศึกษาที่ไม่สามารถสร้างงานวิจัยให้เกิดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานได้

      ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครู อาจารย์ในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ให้มีความพร้อมในการสร้างงานวิจัย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดทำวิจัยตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ เพื่อให้สามารถผลิตผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับการผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาระดับต่างๆ ให้มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรองรับต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและเป็นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ