โครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2 วันที่ 1 January - 1 November 2016

วันที่ : 1 January - 1 November 2016

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2

วิทยากร : รศ.ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน, ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์, ดร. วัฒนา นนทชิต

สถานที่ : โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบันนี้เกือบทุกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างเปิดหลักสูตรปรัชญดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) และ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor) โดยทุกหลักสูตร จำเป็นต้องเปิดสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยระดับสูงเป็นวิชาบังคับ เพียงแต่วิชาที่เปิดสอนนั้น เน้นหนักทางภาคทฤษฎีทำให้เกิดปัญหาเมื่อนักศึกษาต้องการทำประสอบการณ์จริง โครงการฝึกอบรมนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามาถดำเนินการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การสร้างหัวข้อเพื่อการวิจัยการออกแบบการวิจัย และการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ให้นักวิจัยสามารถสร้างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้
  2. ให้นักวิจัยสามารถออกแบบการวิจัยตามหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของตนเองได้
  3. ให้นักวิจัยสามารถทบทวนพัฒนาการของแนวคิดตามตัวแปรได้อย่างเป็นระบบ
  4. ให้นักวิจัยสามารถสร้างเครื่องมือการวิจัยได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
  5. ให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทุกมาตรวัดอย่างมีหลักวิชาการทางสถิติ
  6. ให้นักวิจัยสามารถสร้างตัวแบบจากสมการทางคณิตศาสตร์และสามารถสร้างตัวแบบทางสังคมศาสตร์