โครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 2  (หลักสูตรต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2 วันที่ 2 February - 2 December 2016

วันที่ : 2 February - 2 December 2016

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2

วิทยากร : รศ.ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน, ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์, ดร. วัฒนา นนทชิต

สถานที่ : โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

       ภายหลังการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 1 ยังมีเรื่องที่จะต้องมีการฝึกอบรมปฏิบัติการต่ออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตามระเบียบวิธีวิจัย 27 ขั้นตอน ตามเทคนิคแผนที่นำทางการวิจัย ยังมีประเด็นที่ถูกข้ามไปในการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการที่ผ่านมา เพราะการฝึกอบรมมีเวลาอย่างจำกัดเพียง 10 วัน จึงต้องเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะทางการวิจัยเพิ่มขึ้น

        โครงการฝึกอบรมนี้มีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัย ในแนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Approaches) การจัดระเบียบข้อมูลสำหรับการคำนวนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Power Point

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้นักวิจัยสามารถใช้แนวทางการวิจัยแบบผสานวิธีได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  2. เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดระเบียบข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษน์
  3. เพื่อให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. เพื่อให้นักวิจัยสามารถใช้สีในงานวิจัยระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เพื่อให้นักวิจัยสามารถเสนอผลงานวิจัยด้วย Power Point ได้อย่างมีคุณภาพสูง