-

หลักสูตร : - วันที่ 4 June - 5 June 2015

วันที่ : 4 June - 5 June 2015

หลักสูตร : -

วิทยากร : -

สถานที่ : BITEC บางนา

download : รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

พลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยและมีแนวโน้มความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรหลักที่ผลิตในประเทศไทย และเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบันประเทศไทยมีมีอัตราการจัดหาก๊าซธรรมชาติวันละ 3,200 ล้านลูกบาศก์ฟุต โดยเป็นการผลิตในประเทศวันละ 2,200 ล้านลูกบาศก์ฟุต และนำเข้าจากประเทศพม่าวันละ 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70 ถูกนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมและผลิตเป็น NGV ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่สามารถหมดไปได้ในขณะที่ความต้องการก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแนวทางที่จะป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรด้านพลังงาน ประเทศไทยจึงควรสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรพลังงานชนิดอื่นมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนต่างๆและทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน

สมาคมนักวิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล ทั้งในระดับนโยบายและในทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำทรัพยากรภายในประเทศมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจรเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเพื่อช่วยลดการพึ่งพาและลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

ในการนี้สมาคมนักวิจัยจึงเห็นสมควรจัด สัมมนาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาประเทศไทย เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลพลังงานในด้านต่างๆและเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป