หลักสูตรโครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการ  การเขียนดุษฎีนิพนธ์ ๒

หลักสูตร : หลักสูตรโครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ ๒ วันที่ 15 June - 18 December 2015

วันที่ : 15 June - 18 December 2015

หลักสูตร : หลักสูตรโครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ ๒

วิทยากร : รศ.ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน, ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์, ดร. วัฒนา นนทชิต, ดร. จำรัส อึ้งศรีวงศ์

สถานที่ : โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

๑.    หลักการและเหตุผล

ภายหลังการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการนักวิจัยระดับปริญญาเอกแล้ว  ยังมีเรื่องที่จะต้องมีการฝึกอบรมปฏิบัติการต่ออย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากตามระเบียบวิธีวิจัย  ๒๗  ขั้นตอน ตามเทคนิคแผนที่นำทางการวิจัย    ยังมีประเด็นที่ถูกข้ามไปในการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการที่ผ่านมา  เพราะการฝึกอบรมมีเวลาอย่างจำกัดเพียง  ๑๐  วัน  จำเป็นต้องเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะทางการวิจัยเพิ่มขึ้นในด้านแนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี  การจัดระเบียบข้อมูลสำหรับการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การใช้สีในงานวิจัยระดับสูง  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และการเสนอผลงานการวิจัยด้วย power point อย่างเป็นทางการ

สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ เห็นความสำคัญของการต่อยอดของระดับการวิจัย จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการ การฝึกอบรมนักวิจัยเชิงปฏิบัติการระดับสูง