โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  ด้านธุรกิจเกษตร “มอสโคว์-ซาร์กอส” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านธุรกิจเกษตร “มอสโคว์-ซาร์กอส” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย วันที่ 16 October - 20 October 2015

วันที่ : 16 October - 20 October 2015

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านธุรกิจเกษตร “มอสโคว์-ซาร์กอส” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วิทยากร :

สถานที่ :

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว  คนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีอาชีพทำการเกษตร  และผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาพบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยรวมดีขึ้น แม้แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาภาคการเกษตรได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่น ๆ ของประเทศ     

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์  การรวมตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบบทวิภาคีและพหุภาคี  ได้ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อภาคการเกษตรและเกษตรกรของไทย ทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวรับสถานการณ์โดยเฉพาะเกษตรกร

            สหพันธรัฐรัสเชีย ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสดใสกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งได้แรงสนับสนุน 2 ทาง จากความต้องการบริโภคของรัสเซียเพื่อชดเชยการนำเข้าสินค้าอาหารจากสหภาพยุโรป (EU) ผลจากมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียต่อ EU ทำให้สินค้ากลุ่มนี้ของไทยสามารถเติบโตสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจรัสเซียเวลานี้และแรงหนุนจากภาครัฐบาลระหว่างประเทศที่จะเป็นเครื่องช่วยเสริมการส่งออกอย่างมั่นคงมากขึ้น   

จากเหตุผลดังกล่าว สมาคมนักวิจัย โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรม จึงเห็นควรให้จัดโครงการอบรม ศึกษาดูงานการภาคการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ภาคการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของประชาชนชาวรัสเซียเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนหาช่องทางในการประกอบธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกับของทั้งสองประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์โครงการ

-                   เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานภาคการเกษตรของสหพันธรัฐรัสเซีย  ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนชาวรัสเซีย

-                   เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดเพื่อหาช่องทางในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังสหพันธรัฐรัสเชีย

เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของสหพันธรัฐรัสเชีย