Simulation Research

หลักสูตร : Simulation Research วันที่ 14 December - 16 December 2015

วันที่ : 14 December - 16 December 2015

หลักสูตร : Simulation Research

วิทยากร :

สถานที่ : Bangkok Aviation Center ถนนวิภาวดีรังสิต

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

1. หลักการและเหตุผล

            ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยมีการกำหนดนโยบายแห่งรัฐด้านการวิจัยไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีการกำหนดแนวทางสนับสนุนการวิจัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยของประเทศ การค้นหาคำตอบโดยกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ก็มีบางกระบวนการที่ไม่สามารถใช้กระบวนการวิจัยทั่วไปได้ เนื่องจากเงื่อนของเวลา ค่าใช้จ่าย หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการสร้างเหตุการณ์จำลองเลียนแบบสถาณการณ์จริง เพื่อทดลองนโยบายต่างๆในการแก้ปัญหา จะนำพาไปสู่การแก้ปัญหาหรือการหาคำตอบที่มีประสิทธิภาพได้

          สมาคมนักวิจัย จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิจัยโดยใช้กระบวนการจำลองนี้ เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจใน รูปแบบกระบวนการจำลอง การสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ผล และการนำผลของกระบวนการจำลองไปใช้ในการแก้ปัญหา

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การวิจัยโดยใช้กระบวนการจำลอง

2.2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเหตุการณ์จำลองเลียนแบบสถาณการณ์จริง เพื่อทดลองนโยบายต่างๆในการแก้ปัญหา
     2.3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ผล และการนำผลของกระบวนการจำลองไปใช้ในการแก้ปัญหา