การวิจัยการปลูกพืชผักไม้ผลอย่างง่ายของเกษตรกร

หลักสูตร : การวิจัยการปลูกพืชผักไม้ผลอย่างง่ายของเกษตรกร วันที่ 5 September 2015

วันที่ : 5 September 2015

หลักสูตร : การวิจัยการปลูกพืชผักไม้ผลอย่างง่ายของเกษตรกร

วิทยากร :

สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

๑.      หลักการและเหตุผล

          นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีความประสงค์ที่จะใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาส่วนการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และภาคส่วนต่างๆของประเทศให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม  เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสั่งสมถ่ายทอดต่อๆกันมาทั้งๆที่สภาพบริบถปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่เกษตรกรก็ยังใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมอยู่ ขาดการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้าน “การวิจัยการปลูกพืชผักผลไม้อย่างง่าย” ที่ผ่านมายังไม่มีการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการวิจัยการปลูกพืชผักผลไม้อย่างง่ายให้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  ที่สำคัญจะต้องมีการจัดทำองค์ความรู้การวิจัยการปลูกพืชผักผลไม้อย่างง่ายให้เป็นระบบ ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกร และครู อาจารย์ในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยการปลูกพืชผักผลไม้ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยการปลูกพืชผักไม้ผลอย่างง่ายของเกษตรกรขึ้น    เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑  เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ

จัดทำวิจัยอย่างง่าย

        ๓.๒  เพื่อให้ครูผู้สอนสาขาเกษตรกรรมที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการสอนวิจัยการปลูกพืชผักผลไม้อย่างง่ายให้แก่ผู้เรียนและเกษตรกรต่อไป