เทคนิคการออกแบบงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งสนับสนุนการวิจัย

หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งสนับสนุนการวิจัย วันที่ 16 July - 17 July 2015

วันที่ : 16 July - 17 July 2015

หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งสนับสนุนการวิจัย

วิทยากร : รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์

สถานที่ : ห้อง นนทรี 3 ชั้น 4 อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของประเทศ ทุกประเทศในโลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ที่ทันสมัยต่างๆ

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเช่นเดียวกัน โดยมีการกำหนดนโยบายแห่งรัฐด้าน การวิจัยไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีการกำหนดแนวทางสนับสนุนการวิจัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยของประเทศมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520เป็นต้นมา มีการจัดตั้งองค์กรกลางทางการวิจัยของประเทศ คือ สภาวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 ซึ่งต่อมามีหน่วยงานวิจัยของรัฐเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็เริ่มให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและใช้งบประมาณในการวิจัยของตนเองเป็นการเฉพาะ

การปฏิบัติงานวิจัยในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย นั่นคือการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย ว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไร มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร การออกแบบการวิจัยเป็นแบบใด ตัวแปรที่จะใช้ศึกษาควรจะมีตัวใดบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูล จะทำอย่างไร มากน้อยเท่าใดจึงจะเป็นตัวแทนของการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล จะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ดีได้อย่างไร จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอะไร และจะนำเสนอข้อมูลแบบไหน คำถามเหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่ผู้วิจัยจะต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนลงมือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการวิจัยเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย ดังนั้นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จึงเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญของผู้วิจัย ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนในทุกคำถามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงจะทำให้การวิจัยมีความสำเร็จสูง

ผู้วิจัยต้องตระหนักว่าการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเขียนตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ถูกต้อง เพราะจะต้องมีการประเมินข้อเสนอโครงการดังกล่าวก่อนที่จะได้รับเงินทุนวิจัยไปดำเนินการจริงซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาในประเด็นต่างๆ มากมาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องรู้หลักการเขียนในแต่ละหัวข้อเป็นอย่างดี จึงจะผ่านการประเมินที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ในการวิจัยมาก่อน หรือเคยศึกษามาบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถทำวิจัยได้หรือยังมีความเข้าใจกระบวนการวิจัยในบางเรื่องไม่ชัดเจนสมาคมนักวิจัย จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งสนับสนุนการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักวิจัย เพื่อให้ได้นักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถผลิตงานวิจัยที่ดี มีข้อมูลขั้นตอนและผลวิจัยที่ถูกต้องและนำผลวิจัยไปสรุปและนำไปเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและแหล่งทุนวิจัยหรือเพื่อใช้ในการวิจัยในขั้นต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1)                  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักวิชาการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องและนำไปนำเสนอเพื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้สนับสนุนทุนวิจัย

2)                  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ

3)                  สามารถทราบแหล่งทุนต่างๆ และแบบฟอร์มในการเขียนโครงการวิจัย และสามารถทำวิจัยร่วมกันได้