โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและกลุ่มประเทศยุโรป( ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย)

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและกลุ่มประเทศยุโรป( ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย) วันที่ 24 December 2015 - 1 January 2016

วันที่ : 24 December 2015 - 1 January 2016

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและกลุ่มประเทศยุโรป( ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย)

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ คุณดลกวี ทิพยมาศ

สถานที่ : โรงแรม Nine Forty One

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

ความเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ผู้คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถเดินทาง ติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง กระบวนการปฏิสังสรรค์ (Interaction) โดยอาศัยสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงบุคคลอื่นที่อยู่คนละสถานที่ในที่ต่างๆ ทั่วโลกได้โดยง่ายดาย จึงมีประโยชน์และคุณค่าที่หลากหลาย

สาธารณรัฐออสเตรีย (อังกฤษ: Republic of Austria) เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงยุคอาณาจักรกรีก-โรมัน และในปัจจุบันก็ยังสามารถรับรู้ถึงกลิ่นอายของกรีก-โรมันได้ในออสเตรีย เช่น อาคารรัฐสภาของออสเตรียถูกสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมัน รวมถึงยังมีรูปปั้นของเทพีอธีน่าซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวกรีกยกย่องนับถือเป็นอย่างมากตั้งอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภาถึงแม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน แต่ออสเตรียนั้นดูเป็นเมืองใหม่ อาคารและถนนหนทางดูขาวสะอาดเหมือนเป็นของใหม่ แต่หากสังเกตุดีๆ จะเห็นว่าตามอาคารต่างๆ มีรายละเอียดของศิลปะอยู่ตามอาคาร ซึ่งศิลปะเหล่านี้เป็นศิลปะตั้งแต่ยุคสมัยเก่า ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความเก่าแก่ของเมืองได้เป็นอย่างดี

สาธารณรัฐสโลวีเนีย (อังกฤษ: Republic of Slovenia; สโลวีเนีย: Republika Slovenija) เป็นประเทศบนชายฝั่งทางใต้ของเทือกเขาแอลป์ ในยุโรปกลางตอนใต้ มีอาณาเขตทางตะวันตกจรดอิตาลี ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลเอเดรียติก ทางใต้และตะวันออกจรดโครเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดฮังการี และทางเหนือจรดออสเตรียสโลวีเนียเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรยูโกสลาเวียจนถึง พ.ศ. 2488 และเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียตั้งแต่ พ.ศ. 2488 จนได้รับเอกราชเมื่อพ.ศ. 2534 และได้กลายเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของคณะมนตรียุโรป (Council of Europe) นาโต (NATO) และเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์กรภาษาฝรั่งเศส (La Francophonie)ประเทศสโลวีเนียเคยเป็น 1 ใน 6 รัฐของยูโกสลาเวีย ยูโกสลาเวียเดิมประกอบด้วย 6 สาธารณรัฐ กล่าวคือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย โครเอเชีย เซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร และมาซิโดเนีย รวมทั้งคอซอวอและวอยวอดีนาซึ่งเป็นจังหวัดปกครองตนเอง

สาธารณรัฐโครเอเชีย (อังกฤษ: Republic of Croatia; โครเอเชีย:Republika Hrvatska) เป็นประเทศรูปเสี้ยววงเดือนในยุโรปที่มีอาณาเขตจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปกลาง และบอลข่าน เมืองหลวงชื่อซากร็บ ในประวัติศาสตร์ปัจจุบัน โครเอเชียเคยเป็นสาธารณรัฐในยูโกสลาเวียเดิม แต่ได้รับเอกราชในพ.ศ. 2534 และได้สมัครเพื่อเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต