หลักสูตรการบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม รุ่นที่2

หลักสูตร : หลักสูตรการบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม รุ่นที่2 วันที่ 24 February - 4 March 2016

วันที่ : 24 February - 4 March 2016

หลักสูตร : หลักสูตรการบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม รุ่นที่2

วิทยากร : ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

ศูนย์ข้อมูลล่มอาจสร้างความเสียหายกับองค์กรของคุณมากกว่า 1 ล้านบาทต่อชั่วโมง ในการประเมินมูลค่าทางตัวเลข แต่การขาดความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ขององค์กรมันประเมินค่ามิได้

Key Highlights.

  • ศึกษาดูงานบริษัทที่ให้บริการด้าน Hosting Data Center ระดับโลก และเยี่ยมชมบริษัทติดตั้ง Cabling Infrastructure Systems อันดับหนึ่งของสิงคโปร์ รวมทั้งเรียนรู้มาตรฐานการทำศูนย์ข้อมูลจากหน่วยงานระดับสากลในประเทศสิงคโปร์
  • รับฟังเสวนาหัวข้อ “Clinic and Solution for Data Center” จากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย
  • เข้าใจมาตรฐานและองค์ประกอบของการออกแบบศูนย์ข้อมูล เพื่อบริหารศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • สามารถเลือกระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Tier Classification) ที่เหมาะสมกับธุรกรรม(Business Transaction)ขององค์กรได้
  • วิเคราะห์ข้อจำกัดในการลงทุน ความเสี่ยงทางธุรกิจและผลกระทบในการบริหารและปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลในระยะยาว