โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 1 February - 6 February 2016

วันที่ : 1 February - 6 February 2016

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ติรกานันท์

สถานที่ :

download : รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

ความเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ผู้คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สามารถเดินทาง ติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

กระบวนการปฏิสังสรรค์(Interaction) โดยอาศัยสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงบุคคลอื่นที่อยู่คนละสถานที่ในที่ต่างๆ ทั่วโลกได้โดยง่ายดาย จึงมีประโยชน์และคุณค่าที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1) เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยร่วมกันก าหนดโจทย์วิจัย (Research Questions) ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยบูรณา

การนโยบายพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและกลุ่มประเทศญี่ปุ่น

ให้แก่ นักวิจัยผู้สนใจที่จะน าไปศึกษาวิจัยต่อยอด (Research Innovation) และประยุกต์ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

2) เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยบูรณา

การนโยบายพัฒนาในลักษณะสหวิทยาการ

3) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมทักษะ และสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมจากสหวิทยาการ