โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปลูกมะนาวนอกฤดู

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปลูกมะนาวนอกฤดู วันที่ 27 February 2016

วันที่ : 27 February 2016

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปลูกมะนาวนอกฤดู

วิทยากร : คุณธงชัยพัฒน์ ดีสวัสดิ์

สถานที่ : สวนมะนาวแป้นแม่ลูกดก ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปลูกมะนาวนอกฤดู

ความสำคัญของโครงการ

                มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่รู้จักกันดีทั่วไป สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ให้ผลผลิตเร็วหลังจาก ๑ ปี และสามารถให้ผลตลอดทั้งปีเป็นระยะ ๓-๕ ปี หรือมากกว่า และยังสามารถบังคับให้ออกผล
ในช่วงมะนาวมีราคาแพงได้อีกด้วย ในปัจจุบันได้มีการทดลองปลูกมะนาวในภาชนะต่างๆ ก็สามารถได้ผลผลิตได้ตามที่ต้องการ

                สมาคมนักวิจัย เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกมะนาว ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รู้จักการพึ่งพาตนเอง ปลูกมะนาวไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวหากมีการพัฒนาขยายการปลูกมะนาวเป็นอาชีพต่อไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

๑.       เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๒.     เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และทักษะในการปลูกพืชไว้บริโภคในครัวเรือน

๓.      เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย

         นักวิจัย เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ และผู้ประกอบการ

สถานที่ดำเนินการ

         สวนมะนาวแป้นแม่ลูกดก ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาดำเนินการ

         ๑ วัน วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วิธีดำเนินการ

          ฟังบรรยายเนื้อหา และชมสาธิตการปฏิบัติการ

ค่าลงทะเบียน

          ๙๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)