โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ วันที่ 8 February - 12 February 2016

วันที่ : 8 February - 12 February 2016

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

วิทยากร :

สถานที่ : ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

download : รายละเอียด |

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

โดย สมาคมนักวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

๑.             หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติทำหน้าที่ส่งเสริมประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน และภาคเครือข่าย ทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติการ ซึ่ง วช. ได้เริ่มพัฒนาบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน โดยได้ดำเนินการโครงการสร้างนักวิจัยต้นกล้าวิจัย ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ได้ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน ๕๖๗ คน

ในการพัฒนานักวิจัย ที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่นั้น มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) วช. จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย วิทยาการฝึกอบรม และผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยจาก วช. เช่น ต้นกล้าวิจัย ตลอดจนบุคคลจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหา และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. ให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัยและเป็นเครือข่ายวิทยากรจัดการฝึกอบรมร่วมกับ วช.

สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ วช. ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จำนวน ๙ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยข่อนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักวิจัย โดยได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถนำหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยได้ ซึ่งในเบื้องต้นมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น ๙๘๔ คน

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วช. มีแผนการดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ให้ได้จำนวนประมาณ ๕,ooo คน โดยใช้วิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ที่มีความพร้อม และเชี่ยวชาญในหมวดวิชาต่างๆ ในการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป ซึ่งสมาคมนักวิจัย ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ พะเยา จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ ๒ ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป

 

๒.             วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้

๒.๓ เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์การวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป