โครงการคลีนิค  วิจัยดุษฎีนิพนธ์

หลักสูตร : โครงการคลีนิค วิจัยดุษฎีนิพนธ์ วันที่ 1 January - 28 December 2016

วันที่ : 1 January - 28 December 2016

หลักสูตร : โครงการคลีนิค วิจัยดุษฎีนิพนธ์

วิทยากร : วิทยากร 1. รศ.ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ 2. ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน 3. ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์ 4. ดร. วัฒนา นนทชิต

สถานที่ : สมาคมนักวิจัย

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการคลีนิค  วิจัยดุษฎีนิพนธ์

โดย สมาคมนักวิจัย

หลักการและเหตุผล

                ในปัจจุบันนี้เกือบทุกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ต่างเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor) โดยทุกหลักสูตร จำเป็นต้องเปิดสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยระดับสูงเป็นวิชาบังคับ  เพียงแต่วิชาที่เปิดสอนนั้น  เน้นหนักทางภาคทฤษฎี  ทำให้เกิดปัญหาเมื่อนักศึกษาต้องการทำวิจัยที่ต้องอาศัยการปฏิบัติการในระดับประสบการณ์จริงโครงการนี้จึงเกิดขึ้น  เพื่อเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา แนะนำ ให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอกทุกท่านสามารถดำเนินการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัย  27  ขั้นตอน  ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การสร้างหัวข้อเพื่อการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเสนอผลการวิจัย การอภิปลายผล จนถึงการเขียนบทความวิจัย

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ให้นักวิจัยสามารถสร้างหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้

2. ให้นักวิจัยสามารถออกแบบการวิจัยตามหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของตนเองได้

3. ให้นักวิจัยสามารถดำเนินการวิจัยตามหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของตนเองได้

4. ให้นักวิจัยสามารถเขียนบทความวิจัยได้

5. เพื่อให้นักวิจัยสามารถเสนอผลงานวิจัยด้วย  power  point  ได้อย่างมีคุณภาพสูง