โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 1-7

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 1-7 วันที่ 1 April - 28 August 2016

วันที่ : 1 April - 28 August 2016

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 1-7

วิทยากร : ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

สถานที่ :

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSSรุ่นที่ 1-7

ระหว่าง เดือนเมษายน – สิงหาคม2559

โดย สมาคมนักวิจัย

รุ่นที่ 7 ขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559

หลักการและเหตุผล

          ทักษะการใช้งานโปรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยถือเป็นสมรรถนะสำคัญที่สุดสมรรถนะหนึ่งของการเป็นนักวิจัยที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ปัจจุบันมีโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายในท้องตลาด ที่นักวิจัยสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจแห่งความสำเร็จในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยยุคปัจจุบันจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่ถูกต้องเหมาะสมกับโครงการวิจัย

โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปSPSS for Windows เป็นโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย ราคาสมเหตุผล และเป็นโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่มีความน่าเชื่อถือเพราะได้รับการยอมรับวงการวิชาการระดับโลก เหมาะสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยตั้งแต่งานวิจัยระดับสาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ จนถึงงานวิจัยระดับชาติและงาน.วิจัยระดับนานาชาติเนื่องจาการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows สามารถวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณมือ ที่นักวิจัยจำนวนมากประสบปัญหาในเรื่องการสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่าย และยังเกิดความผิดพลาดได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows 

สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการใช้งานโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows  ให้แก่นักวิจัยทุกระดับจึงขอเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริงด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS for Windows เพื่อพัฒนานักวิจัยทุกระดับที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสามสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมได้จริงหลังจากได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้แล้ว

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.      พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบเทคนิคการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsวิเคราะห์ข้อมูล แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

2.      พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีทักษะการใช้งานโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้องแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

3.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS for Windows ได้อย่างถูกต้องแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้ผ่านการอบรมทราบเทคนิคการใช้โปรแกรมสถิติSPSS for Windows เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ และสามารถนำเทคนิคการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ไปประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณได้จริง

2.      ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติ SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้อง

3.      ผู้ผ่านการอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสถิติ SPSS for Windows ได้อย่างถูกต้อง

4.      สมาคมนักวิจัยได้แสดงบทบาทการเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่พัฒนาสมรรถนะการวิจัยให้แก่นักวิจัยไทยทุกระดับ