หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3  (Data Center Management for Operational Effictiency : DCM3)

หลักสูตร : หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3 (Data Center Management for Operational Effictiency : DCM3) วันที่ 2 August - 5 August 2016

วันที่ : 2 August - 5 August 2016

หลักสูตร : หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3 (Data Center Management for Operational Effictiency : DCM3)

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์

สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 44 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3

(Data Center Management for Operational Effictiency : DCM3)

รู้ลึกถึงการออกแบบระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Tier Classification) อุปกรณ์ (Components)และระบบต่างๆ (Systems) เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบเน็ตเวิร์ค ที่ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูล Uptime Institute BICSI และ TIA-942

Key Highlights:

{  การออกแบบความต้องการโหลดทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลและการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการเติบโตในการขยายตัวในอนาคต

{  การออกแบบแผนผังและการจัดวางอุปกรณ์และระบบต่างๆภายในศูนย์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่สูงสุด

{  หลักการออกแบบศูนย์ข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระดับชั้น (Tier Classification) ของศูนย์ข้อมูล

{  หลักการในการประเมินความเสี่ยงของศูนย์ข้อมูล (Single Points of Failure)

{  การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน Corporate Average Datacenter Efficiency (CADE) และ

       Power Usage Effectiveness (PUE)

{  การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางที่ได้ออกแบบไว้