โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้งบประมาณ และโดนใจผู้ทรงคุณวุฒิ”

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้งบประมาณ และโดนใจผู้ทรงคุณวุฒิ” วันที่ 3 July 2016

วันที่ : 3 July 2016

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้งบประมาณ และโดนใจผู้ทรงคุณวุฒิ”

วิทยากร : นางสุนันทา สมพงษ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และอดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถานที่ : ห้องรวยปัญญา 3 โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้งบประมาณ และโดนใจผู้ทรงคุณวุฒิ”

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องรวยปัญญา 3 โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

********************

หลักการและเหตุผล

                         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” (คอบช.) และยังร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดทำกรอบวิจัย เพื่อจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งกรอบการวิจัยดังกล่าวได้ผ่านการประชาพิจารณ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน  และจะเปิดให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ National Research Management System (NRMS)  เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2559

                               เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และประชาชน ได้มีความรู้และทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณการวิจัยต่อ คอบช. ได้อย่างถูกต้องและผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 สมาคมนักวิจัย จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้งบประมาณและโดนใจผู้ทรงคุณวุฒิ” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการเขียนโครงการวิจัยในการยื่นข้อเสนอต่อแหล่งทุนได้อย่างถูกต้องและผ่านเกณฑ์การพิจารณาของกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิได้ต่อไป

วิทยากร

                                นางสุนันทา  สมพงษ์  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

 และอดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ค่าลงทะเบียน

                                 จำนวน 2,800 บาท (สมาชิก) ทั่วไป 3,300 บาท