โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม”  (Mixed method for Science research)

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (Mixed method for Science research) วันที่ 8 October - 9 October 2016

วันที่ : 8 October - 9 October 2016

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (Mixed method for Science research)

วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

สถานที่ : ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

                   การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ปัจจุบันนักวิจัย และนักวิชาการให้การยอมรับกับการวิจัยแบบผสมผสานเป็นอย่างมาก เป็นการผนวกรวมการวิจัยสองรูปแบบ คือ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัยจากการนำข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบมาผนวกรวมกัน ด้วยเหตุนี้สมาคมนักวิจัย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (Mixed Method) ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เอก หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

ระยะเวลา

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559

รูปแบบการอบรม

บรรยาย ปฏิบัติการเขียน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

วิทยากร

รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน

จำนวน 3,900 บาท (สมาชิก) ทั่วไป 4,400 บาท

สถานที่

ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์