“เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ”  รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559 (ขอเลื่อนจากวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559)

หลักสูตร : “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559 (ขอเลื่อนจากวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 12 November - 13 November 2016

วันที่ : 12 November - 13 November 2016

หลักสูตร : “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559 (ขอเลื่อนจากวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559)

วิทยากร : รศ.ดร. โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร |

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ”

 รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559

ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

**************

หลักการและเหตุผล

                                ปัจจุบันการวิจัยเชิงคุณภาพได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจที่จะเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเทคนิคในการเก็บข้อมูล การเขียนรายงาน ที่แตกต่างไปจากการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะมีวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดกลุ่มสนทนา ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพจึงเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักวิจัยจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติได้จริง

  สถานที่                 KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน        สมาชิก                   4,000      บาท

                บุคคลทั่วไป          4,500      บาท