มุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559

หลักสูตร : มุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 วันที่ 17 December - 18 December 2016

วันที่ : 17 December - 18 December 2016

หลักสูตร : มุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559

วิทยากร : ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

สถานที่ : ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 8

17 – 18 ธันวาคม 2559

โดย สมาคมนักวิจัย

หลักการและเหตุผล

          ทักษะการใช้งานโปรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยถือเป็นสมรรถนะสำคัญที่สุดสมรรถนะหนึ่งของการเป็นนักวิจัยที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ปัจจุบันมีโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายในท้องตลาด ที่นักวิจัยสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจแห่งความสำเร็จในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยยุคปัจจุบันจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่ถูกต้องเหมาะสมกับโครงการวิจัย

วิทยากร

1. ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์

  สถานที่                 KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

สมาชิกสมาคมนักวิจัย 3,000.00 บาท บุคคลทั่วไป 3,500.00 บาท