หลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI)

หลักสูตร : หลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI) วันที่ 14 December - 18 December 2016

วันที่ : 14 December - 18 December 2016

หลักสูตร : หลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI)

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 44 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

download : รายละเอียด |

หลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI)

การลงทุนในการสร้างหรือเช่าศูนย์ข้อมูล (CapEx) เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ

ในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรและเป็นผลผูกพันระยะยาวในงบการดำเนินการ (OpEx)

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

15 ท่านคำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: Key Highlightsและทันตามบริบทของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และคู่แข่ง

Key Highlights:

{ เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนในศูนย์ข้อมูล

{ เข้าใจปัจจัยสำคัญในการเลือกที่จะสร้างหรือเช่าศูนย์ข้อมูล

{ วิเคราะห์ความเหมาะสมทางธุรกิจในการเลือกระดับ Tier ของศูนย์ข้อมูลให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกรรมขององค์กร

{ วิเคราะห์ข้อจำกัดในการลงทุน ความเสี่ยงทางธุรกิจ และผลกระทบในการบริหารและปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลในระยะยาว

{ ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานชั้นนำ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการลงทุน

      และการวิเคราะห์บริบทและปัญหาหรือข้อได้เปรียบในการได้มาซึ่ง Total Cost of Ownership (TCO)

      และการได้รับการรับรองมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Data Center Certification)