โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการวิจัยการตลาดยั่งยืนและสร้างการตลาดมุ่งเป้า” รุ่นที่ 1

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการวิจัยการตลาดยั่งยืนและสร้างการตลาดมุ่งเป้า” รุ่นที่ 1 วันที่ 21 January 2017

วันที่ : 21 January 2017

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการวิจัยการตลาดยั่งยืนและสร้างการตลาดมุ่งเป้า” รุ่นที่ 1

วิทยากร : ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณสืบวงศ์ สุขะมงคล ผู้บริหาร บริษัทบางนาพืชผลอิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต

สถานที่ : โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการวิจัยการตลาดยั่งยืนและสร้างการตลาดมุ่งเป้า” รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญของการวิจัยการตลาด

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ และปรับให้ทันต่อสถานการณ์ตลาด
     ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการตลาดไปปรับใช้วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า และขยายการตลาดที่ชัดเจนขึ้น

4.   เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านการตลาด ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร