โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการวิจัย” (Research Design) รุ่นที่ 1

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการวิจัย” (Research Design) รุ่นที่ 1 วันที่ 18 February - 19 February 2017

วันที่ : 18 February - 19 February 2017

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการวิจัย” (Research Design) รุ่นที่ 1

วิทยากร : ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร

สถานที่ : โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการวิจัย” (Research Design) รุ่นที่ 1

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการออกแบบการวิจัย

               2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการวางแผนการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

               3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้การออกแบบการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย
                   ได้อย่างมีคุณภาพ

                 4. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ระหว่างผู้อบรมและวิทยากร

วิทยากร

                ผศ.ดร. วรรณดี  สุทธินรากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน

               สมาชิก จำนวน 4,000 บาท  ทั่วไป 4,500 บาท