การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รุ่นที่ 1

หลักสูตร : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รุ่นที่ 1 วันที่ 29 April - 30 April 2017

วันที่ : 29 April - 30 April 2017

หลักสูตร : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รุ่นที่ 1

วิทยากร : ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร

สถานที่ : โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รุ่นที่ 1

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

                     การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่อาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นงานวิจัยที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงในการแก้ปัญหาอย่างรีบด่วน ซึ่งมีผู้ให้ชื่อว่าเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเมื่อนำมาใช้กับทางการศึกษาจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบโรงเรียนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและมีการร่วมมือ (participation and collaboration) ใช้การทำงานเป็นกลุ่ม ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนสำคัญและมีบทบาทเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการ ทั้งการเสนอความคิดเชิงทฤษฏี และการปฏิบัติ ตลอดจนการวางนโยบายการวิจัย เน้นการปฏิบัติการ (action orientation)  เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และศึกษาผลเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา ใช้การวิเคราะห์ (critical function) การวิเคราะห์การปฏิบัติการอย่างลึกซึ่งจากสิ่งที่สังเกตได้นำไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพื่อปรับแผนการปฏิบัติการ และใช้วงจรการปฏิบัติการ (the action research spiral) ตามแนวคิดของเคมมิส และแมคทาคกาท คือ การวางแผน (Planing) การปฏิบัติ (acting) การสังเกต (observing)  และการสะท้อนการปฏิบัติการ (reflecting) ตลอดจนการปรับปรุงผล (re-planing) เพื่อนำไปปฏิบัติในวงจรต่อไปจนกว่าจะได้รูปแบบของการปฏิบัติงานที่พึงพอใจ

                เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้และเห็นประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรม 
KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่จะนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป