โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว วันที่ 28 February - 5 March 2017

วันที่ : 28 February - 5 March 2017

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

สถานที่ : เมืองหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

                          ในยุคปัจจุบันการวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นรากฐานของความคิดจินตนาการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่นำพาวิถีชีวิตก้าวไปสู่ความเจริญทางวิทยาการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม และยังเป็นการนำวิถีมนุษย์ให้รู้จักค้นหาในสิ่งที่ต้องการรู้ด้วยความสงสัยในสิ่งแปลกใหม่ จึงก่อให้เกิดผลที่ตามมาเป็นรูปธรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้ายิ่งมีการค้นคว้ามาก ความเจริญก้าวหน้ายิ่งมากขึ้น สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์อาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักสังคมศาสตร์ ทำให้มีความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมองมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม นอกจากนั้นยังทราบถึงเทคนิคและทฤษฎีใหม่ที่ได้จากการศึกษา และเป็นประโยชน์แก่ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างๆ ที่นำผลงานวิจัยมาปรับปรุงนโยบาย วางแผน และการปฏิบัติงาน และยังเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปในพลวัต (Dynamic) และศักยภาพ (Potential)ของกิจกรรมบางอย่างของมนุษย์ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่ส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญของการวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณลงสู่การวิจัยเพื่อสร้างสติปัญญาของบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กร และสังคมได้ต่อไป

                           เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ได้ลงพื้นที่ในการศึกษาวิจัยและได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างประสบการณ์ ขยายวิสัยทัศน์ และเพิ่มพูนความรู้ในงานวิจัยให้กับนักวิจัยได้สร้างเครือข่ายในการทำงานวิจัย ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และบรรยากาศที่เป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งประวัติศาสตร์ของประเทศใกล้เคียงที่จะไปทำการศึกษาวิจัย ในการนี้สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว อันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำการวิจัยร่วมกันอย่างจริงจัง

                    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ สร้างประสบการณ์ และขยายวิสัยทัศน์ในการศึกษาวิจัยข้อมูลในประเทศใกล้เคียง

                    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพได้

                    4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเกิดเครือข่ายในการสร้างงานวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

                      ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และนำมาเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และได้สัมผัสกับสถานที่ และบรรยากาศในการศึกษาข้อมูลเพื่อทำวิจัยอย่างจริงจัง

กลุ่มเป้าหมาย

                           นักวิจัย นักวิชาการจากภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

สถานที่

                        โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 วัน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 5 วัน

ระยะเวลา

                         จำนวน 6 วัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2560

วิทยากร

                        รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน

                       จำนวน 26,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าบาทถ้วน) อัตรานี้รวมค่าใช้จ่าย ค่าบรรยายและค่าเดินทางวิทยากร ค่าอาหาร 13 มื้อ ค่าที่พัก 4 คืน  ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ารถตู้ ค่าเข้าชมสถานที่ ป้ายไวนิล มาม่า cup ท่านละ 1 กล่องทุกคืน ขนมลูกอม น้ำเปล่าคนละ 1 ขวด/วัน Snack Box และน้ำดื่มให้บริการเชคอินที่สนามบิน และค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท จองการเดินทางและชำระเงินมัดจำ จำนวน 5,000 บาท ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560 ได้ที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 5790787   087 9315303 0818340714

วิธีการสมัคร

                    สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 5790787, 087 9315303