โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๕ (ด่วนสุดๆ)

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๕ (ด่วนสุดๆ) วันที่ 3 April - 7 April 2017

วันที่ : 3 April - 7 April 2017

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๕ (ด่วนสุดๆ)

วิทยากร :

สถานที่ : ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

รายละเอียดการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ใบสมัครมีทั้งหมด ๕ หน้า ประกอบด้วย

๑.      แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร (หน้า ๑/๕ – ๔/๕)

๒.      หนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม (หน้า ๕/๕)

หลักฐานประกอบการสมัคร

๑.      ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน

๒.      รูปถ่ายสี สำหรับติดใบสมัครขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี

๓.      สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑. ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑) มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ขึ้นไป

๒) มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓) มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาหรือวิจัย ไม่น้อยกว่า ๘ ปี

๔) ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมา ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ

๕) คุณสมบัติเฉพาะด้าน

                  ๕.๑) กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป 

                  ๕.๒) กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องเป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                  ๕.๓) กรณีเป็นบุคลากรภาคเอกชน ต้องเป็นพนักงานขององค์กรระดับผู้จัดการฝ่าย/แผนก หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

๒. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะต้องสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากร (แม่ไก่) ในการฝึกอบรมนักวิจัย (ลูกไก่) ภายใต้การบริหารจัดการของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์ที่ได้แนบไว้