สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 (รุ่น 1 รร.นรต.)

หลักสูตร : สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 (รุ่น 1 รร.นรต.) วันที่ 14 August - 18 August 2017

วันที่ : 14 August - 18 August 2017

หลักสูตร : สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 (รุ่น 1 รร.นรต.)

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถานที่ : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

ผู้ที่สนใจ และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ผู้ประสานงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เลขที่ 90 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73110 โทร 034312025 หรือ มือถือ ผศ.พต.ท.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย 0810118008 /mail : peace2557@outlook.co.th  หรือ 023312025