โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 2  Mixed method for social Science research

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 2 Mixed method for social Science research วันที่ 25 November - 26 November 2017

วันที่ : 25 November - 26 November 2017

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 2 Mixed method for social Science research

วิทยากร : รศ.ดร. โยธิน แสวงดี

สถานที่ : โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 2

Mixed method for social Science research

ระหว่างวันที่ 8 -9 ตุลาคม เลื่อนไป วันที่  25 -26 พฤศจิกายน 2560

KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

**************

หลักการและเหตุผล

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ปัจจุบันนักวิจัย และนักวิชาการให้การยอมรับกับการวิจัยแบบผสมผสานเป็นอย่างมาก เป็นการผนวกรวมการวิจัยสองรูปแบบ คือ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัยจากการนำข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบมาผนวกรวมกัน ด้วยเหตุนี้สมาคมนักวิจัยจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 2 Mixed Method ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เอก หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก โท หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐาน

การสมัคร

ชำระเงินสดที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 069-2-55518-8
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 579 0787, 087 931-5303
email  ar@ar.or.th หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ar.or.th