โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่น 3

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่น 3 วันที่ 18 November - 19 November 2017

วันที่ : 18 November - 19 November 2017

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่น 3

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

สถานที่ : ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 3

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 เลื่อนไป 18-19 พฤศจิกายน 2560

ณ  KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

**************

หลักการและเหตุผล

             ป้จจุบันการวิจัยเชิงคุณภาพได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจที่จะเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเทคนิคในการเก็บข้อมูล การเขียนรายงาน ที่แตกต่างไปจากการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะมีวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดกลุ่มสนทนา ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพจึงเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักวิจัยจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติได้จริง

สถานที่

KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

 

ระยะเวลา

          จำนวน 2 วัน    วันเสาร์ – อาทิตย์  เลื่อนจากเดิม 11 -12  กันยายน 2560


ค่าลงทะเบียน

          สมาชิกฯ จำนวน 3,900 บาท     บุคคลทั่วไป 4,400 บาท