อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 6 March - 10 March 2018

วันที่ : 6 March - 10 March 2018

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

สถานที่ :

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

ขอเชิญสมัครนักวิจัยเชิงคุณภาพมืออาชีพ ...สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 อบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2561 พัฒนาทักษะการเรียนด้านการวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนามและแห่งเรียนรู้ปฐมภูมิ ณ บริเวณสิบสองปันนา – จีน เชียงราย – เมืองหล้า – สิบสองปันนา – วัดป่าเจ-หลวงน้ำทา-เชียงราย (4 วัน 3 คืน)วิทยากรโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ร่วมเดินทางไปด้วย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 02 579 0787, 081 8340714 (อนงค์วดี จีระบุตร) , 087 931 – 5303 (เจ้าหน้าที่สมาคมนักวิจัย) ค่าลงทะเบียนทั่วไป 27,000 บาท สมาชิก 25,500 บาท

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม

1.เป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพที่เข้าใจอย่างแท้จริงในวิธีการรวบรวมข้อมูลในต่างประเทศ พร้อมกับการบูรณาการในด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิจัย
2.ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมผัสจากสนามแหล่งปฐมภูมิในพื้นที่จริงสามารถผลิตเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ภายใต้แบบการวิจัยระยะสั้นแต่มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากนักวิจัยทั้งหมดที่เดินทางไปด้วยกัน

เงื่อนไขการอบรม
1. เลือกเข้ากลุ่มดังนี้ 1.กลุ่มศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยว 2.กลุ่มศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจและการค้า 
3.กลุ่มศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีและการขนส่ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มให้เหมาะสมในภายหลัง)

2.เข้าอบรมระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและร่วมกันคิดประเด็นวิจัยที่สนใจ 1 วัน (วันที่ 6 มีนาคม 2561)

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่สนใจเป็นส่วนตัวมาก่อนการอบรมฯ ไม่น้อยกว่า 10 หน้า ที่เป็นการใช้เชิงอรรถแบบ APA และมีบรรณานุกรมไม่ต่ำกว่า 2 หน้า

4.ระหว่างการเดินทางและพักอาศัย นักวิจัยต้องเรียนรู้ ศึกษา เรียงความ จัดหมวดหมู่ และตีความหมาย ฯลฯ โดยเฉพาะวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปด้วย

5.ผู้อบรมจะต้องมีการดำเนินการในส่วนต่างๆ ของบทความวิจัย ตั้งแต่บทนำ ข้อมูลและการเขียนวิธี พร้อมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในระหว่างอยู่พื้นที่และนักวิจัยแต่ละกลุ่มจัดทำร่างบทความ ไม่ต่ำกว่า 7 หน้า

เงื่อนไขการชำระเงิน-ชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 ชำระส่วนที่เหลือภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าบัญชีเงินฝาก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 069 – 2-555-18-8