โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14  วันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตร : โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 วันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 30 July - 3 August 2018

วันที่ : 30 July - 3 August 2018

หลักสูตร : โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 วันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถานที่ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 
วันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่
            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
          398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ผู้ประสานงาน : ดร.อาภากร โพธิ์ดง
โทรศัพท์  094 0720468 
Email: note_note_ps@hotmail.com