Training Workshop on Market Research

หลักสูตร : Training Workshop on Market Research วันที่ 12 May - 13 May 2018

วันที่ : 12 May - 13 May 2018

หลักสูตร : Training Workshop on Market Research

วิทยากร : ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์

สถานที่ : โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการวิจัยการตลาด มีความสำคัญมากต่อองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตนวัตกรรมหรือสินค้า ที่จะออกจำหน่ายสู่ภาคสังคม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด ผู้บริหารจะต้องมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญ และการตัดสินใจในการลงทุนบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เป็นการเพิ่มกระบวนการในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดหรือการลงทุนที่ไม่เหมาะสม และยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตทางการตลาด และเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการทำการตลาดและการขาย จะเป็นการช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท ธุรกิจ องค์กร เมื่อผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยตลาด” (Training Workshop on Market Research) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการทำวิจัยการตลาด สามารถออกแบบกระบวนการวิจัย ตั้งสมมติฐาน พัฒนาเครื่องมือ และวิเคราะห์ผลการตลาด หรือทำการวิจัยการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม